O nás

Náruč, z.s. poskytuje sociální službu sociální rehabilitace v Dobřichovicích a nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce v kavárně Modrý domeček v Řevnicích.

Ve službě sociální rehabilitace pomáháme klientům rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které oni sami pokládají za důležité, a jejich zvládnutí jim pomáhá v samostatném a nezávislém životě v rámci společnosti.

Naše poslání

Naším posláním je pomoc a podpora lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením směřující k dosažení jejich samostatnosti a nezávislosti. Pomáháme rozvíjet jejich individuální schopnosti a  dovednosti a posilovat návyky potřebné pro život v jejich prostředí.  Vždy respektujeme individuální potřeby klientů a posilujeme je v přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

Cíle služby

 • Zlepšit začlenění lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením do společnosti
 • Posílit kompetence klientů ke zvládnutí jejich samostatného života s co nejvyšší mírou soběstačnosti
 • Pomoct vybudovat a rozvinout sociální vazby klientů pro jejich úspěšné začlenění do společnosti
 • Připravit klienty na zvládnutí společenských situací z běžného života
 • Připravit klienty na získání a udržení práce či fungování v jiném druhu služby, pomoct jim s hledáním vhodné pracovní pozice
 • Pomoct klientům při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů
 • Pomoc klientům najít své místo v životě a získat pocit uspokojení ve své životní/sociální roli
 • Zlepšit celkovou kvalitu života klientů

Naše principy

 • Vzájemný respekt – jednání s klientem jako s partnerem
 • Důvěrné a bezpečné prostředí pro poskytování služby
 • Individuální nastavení služeb
 • Aktivní účast klienta při využívání služby
 • Zaměření na kvalitu života klienta
 • Respektování osobních práv klientů
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti klienta a jeho schopnosti být odpovědný
 • Návaznost poskytované služby na jiné poskytovatele služeb nebo zaměstnání
 • Komunitní přístup při poskytování služby, spolupráce s ostatními službami, jinými poskytovateli, s rodinou a lékaři.

Okruhy pomoci

Naše služba poskytuje klientům pomoc a podporu pro jejich samostatný život, nabízíme pomoc při zvládání běžných situací jejich života například v těchto oblastech:

 • Péče o sebe sama – dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, návyky pro  vhodnou psychohygienu a prevenci onemocnění,  plánování času a denních činností
 • Péče o domácnost – trénování konkrétních aktivit  – např. nácviky vaření, úklidu, údržbu domácnosti, hospodaření s penězi…
 • Komunikace – nácvik komunikačních dovedností potřebných pro zvládání každodenního života, dovednosti potřebné při kontaktech s ostatními lidmi, formulování svých potřeb a přání
 • Zaměstnání – pomoc při vstupu či návratu do zaměstnání ať už na chráněném nebo otevřeném trhu práce či vstupu do jiné služby, příprava na zvládnutí dovedností potřebných v nové práci, organizace denního režimu
 • Zájmy a volný čas – orientace v možnostech využití volného času – pomoc při rozvíjení  zájmů i při hledání nových možností, které zpříjemní život, nasměrování na místa, kde se dále zájmům věnovat
 • Společenský kontakt – zprostředkování a udržování kontaktu se společenským prostředím, navázání nových vztahů přímo v prostředí centra SR, nácvik fungování v týmu i naslouchání ostatním
 • Sebedůvěra – pomoc při objevování svých vlastních schopností a posilování sebevědomí díky novým zkušenostem a dovednostem

Kontakt

telefon: + 420 725 427 935
e-mail: rehabilitace@spoleknaruc.cz

Centrum sociální rehabilitace provozuje Náruč, z.s., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice, www.spoleknaruc.cz

Image module
Image module
Image module